54520674_310851179597769_2042708290181267456_n

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

Poniżej regulamin. Zapraszamy do wzięcia udziału! (organizator K.Korzycka). Termin do 17 maja👍

REGULAMIN KONKURSU
I. Cele konkursu:
📌zachęcenie uczestników do ukierunkowania swojej przyszłej kariery zawodowej;
📌kreowanie elastycznego ucznia;
📌uzyskanie oryginalnych prac, promujących ciekawe pasje. II. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych klas VIII na terenie Gdyni.
III. Warunki uczestnictwa:
📌uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie jednego plakatu pt: „Moja pasja, moją pracą”
📌format plakatu: A4;
📌technika wykonania pracy jest mieszana.
📌 plakat musi być wykonany samodzielnie przez ucznia;
📌pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając:
– imię i nazwisko ucznia;
– klasę, do której uczęszcza;
– nazwę, telefon szkoły;
– imię i nazwisko nauczyciela, który nadzorował konkurs;
📌do każdej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu (formularz dostępny w załączniku);
IV. Wartość oceny:
📌zgodność z tematem;
📌 oryginalność;
📌 jakość wykonanych prac;
📌 komisja dokona oceny plakatów i spośród nich wybierze najciekawsze,
którym przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia;
📌laureaci oraz wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe sponsorowane przez
Urząd Miasta Gdyni oraz Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16.
V. Zasady sporządzania i nadsyłania prac:
📌 termin przekazania prac: do 17 maja 2019r.
📌 miejsce dostarczenia lub nadsyłania prac: Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Chabrowa 43 81-079 Gdynia, tel. (58) 623-85-67,
e-mail: sp16.gdynia@wp.pl;
📌 ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 24 maja 2019r.;
📌wyniki zostaną przekazane drogą elektroniczną do szkół biorących udział
w konkursie;
📌 dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego apelu,
o którym uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatora drogą
elektroniczną.
VI. Uwagi końcowe:
📌dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
📌 decyzje Komisji oceniającej są ostateczne;
📌 wszystkie prace zgłoszone do konkursu są własnością organizatora.

Możliwość komentowania została wyłączona.