SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orła Białego w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp16gdynia.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-06

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

   • podwyższony kontrast
   • możliwość powiększenia liter
   • podświetlane linki
   • mapa strony
   • skala szarości
   • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 28-03-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Justyna Jaskulska
e-mail: dziedzinkiewiczj@sp16.edu.gdynia.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@sp16.edu.gdynia.pl
telefon: 58 623 85 67
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Budynek  Szkoły Podstawowej nr 16 usytuowany jest w Gdyni przy ul. Chabrowej 43.

  Do budynku prowadzą:
  – jedno wejście główne (ze schodami z kontrastowymi elementami oraz podjazdem  dla osób z niepełnosprawnościami, nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące)

  – trzy wejścia/wyjścia ewakuacyjne od strony patio (dwa z nich przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami)
  – dwa wejścia/wyjścia ewakuacyjne od strony boiska przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
  – jedno wejście ze schodami od strony kuchni (niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
 1. Na terenie szkoły w pobliżu głównego wejścia znajdują się dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Budynek ma trzy kondygnacje (parter, piętro, przyziemie). Poruszanie się między kondygnacjami umożliwia winda z informacją głosową.
 3. Sekretariat oraz gabinet dyrektora szkoły znajdują się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego, prowadzą do nich schody z kontrastowymi elementami, można także skorzystać z windy. Pomieszczenia biurowe w sekretariacie i gabinet dyrektora nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 4. Wejście do szkoły znajduje się w strefie kontroli w postaci wejść na kartę. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji i pomocy są pracownicy obsługi.
  Potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnościami należy zgłaszać w sekretariacie.
 5. Pokój nauczycielski, biblioteka, świetlica szkolna oraz sale gimnastyczne znajdują się na parterze. Sale lekcyjne znajdują się na parterze i piętrze.
  Szatnie dla uczniów, jadalnia i kuchnia znajdują się w przyziemiu. W budynku znajduje się też platforma dla osób z niepełnosprawnością łącząca parter z częścią przyziemia, gdzie znajdują się sala ciszy i mała sala gimnastyczna.
 6. W budynku na każdej kondygnacji (parter, piętro, przyziemie) znajdują się korytarze,
  po których poruszać się mogą osoby na wózkach inwalidzkich. Przy schodach są barierki na wysokości 76 cm oraz 90 cm. Na schodach zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury oraz oznaczono paskami antypoślizgowymi wejścia. Drzwi do sal lekcyjnych otwierają się na zewnątrz i posiadają klamkę na wysokości 112 cm.
  W sali gimnastycznej znajduje się pętla indukcyjna.
 7. W budynku jest pięć toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ( jedna w pobliżu sal lekcyjnych na parterze, dwie w szatniach przy sali gimnastycznej oraz dwie na piętrze w pobliżu sal lekcyjnych).
 8. Do budynku szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a. Na terenie szkoły nie ma tłumacza języka migowego.
 10. W szkole można złożyć wniosek o udzielenie pomocy w dostępności do placówki
  (wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce – Programy – Dostępna Szkoła, a druk wniosku można otrzymać w sekretariacie).
 11. Szkoła posiada instrukcję ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.