Wzory dokumentów do pobrania

Formularze dotyczące zmiany lokalizacji zajęć dydaktycznych
od 14 stycznia 2019:

Jeśli uczeń decyzją Rodzica/Prawnego Opiekuna będzie przychodził na zajęcia szkolne samodzielnie lub samodzielnie będzie wracał do domu po skończonych lekcjach, Rodzic/Prawny Opiekun jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego z poniższych formularzy i niezwłoczne dostarczenie go do wychowawcy klasy.