SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

Link do informatora o gdyńskich szkołach ponadpodstawowych w Gdyni

https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/informator-dla-osmoklasistow,565049

INFORMACJE DOTYCZĄCE  PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT

  1. Uczeń może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół średnich za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
    w szczególności w formie wolontariatu.
  2. Uczeń, który chce uzyskać ­­­­­­­­­ punkty musi przez cały okres nauki w klasach VI-VIII zrealizować co najmniej TRZYDZIEŚCI godzin wolontariatu
  3. Wolontariat w naszej szkole opiera się na Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu dostępnego na stronie szkoły.
  4. Uczeń ma obowiązek zbierać zaświadczenia i wpisy o uczestnictwie w akcjach wolontariatu i przedłożyć je wychowawcy klasy
  5. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia końcowej rady klasyfikacyjnej w czerwcu w klasie ósmej. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc lub ilość zrealizowanych przez niego godzin.