SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

Egzamin ósmoklasisty

1. HARMONOGRAM EGZAMINU

W terminie głównym:

1. język polski – wtorek 24 maja 2022r. godz. 9.00

2 matematyka – środa 25 maja 2022r. godz. 9.00

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. godz. 9.00

W terminie dodatkowym (przypadki losowe):

1. język polski – środa 13 czerwca 2022r. godz. 9.00

2 matematyka – czwartek 14 czerwca 2022r. godz. 9.00

3. język obcy nowożytny – piątek 15 czerwca 2022r. godz. 9.00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i czerwcu:

 • Termin ogłoszenia wyników ósmoklasisty – 1 lipca 2022r.

 • Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – do 7 lipca 2022r.

 • Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 8 lipca 2022r.

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów:

język polski

 • arkusz standardowy 120 min.

 • arkusz dostosowany 180 min.

matematyka

 • arkusz standardowy 100 min.

 • arkusz dostosowany 150 min.

język obcy nowożytny

 • arkusz standardowy 90 min.

 • arkusz dostosowany 135 min.

 • do 30 września 2021r. – złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;

 • do 24 lutego 2022r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie języka obcego na inny;

 • do 10 maja 2022r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany.

Próbny egzamin z wydawnictwem planujemy październiku/listopadzie z wydawnictwem.

– języka polskiego

– matematyki

– języka obcego nowożytnego

2. DOSTOSOWANIA

 • Rodzice uczniów słabowidzących, z chorobami przewlekłymi, posiadających opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się z PPP (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia) lub orzeczenie o niepełnosprawności do 15 października 2021r. przedkładają zaświadczenie lekarskie, opinię PPP (opinia wydana nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III) lub orzeczenie;

 • do 22 listopada 2021r. dyrektor informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty;

 • do 26 listopada 2021r. – rodzice ucznia składają oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji;

 • do 10 maja 2022r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/ finalistów konkursów/ olimpiad przedmiotowych;

 • Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

3. MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE

 • legitymacja

 • dwa długopisy z czarnym wkładem lub pióra z czarnym atramentem (nie może być piór zmazywalnych)

 • linijka na egzamin z matematyki

 • osoby słabowidzące – przyrządy optyczne, z których korzystają na co dzień

 • osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę

Telefony komórkowe uczniowie zostawiają w miejscu do tego wyznaczonym.

WSZYSTKIE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE  PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT

 1. Uczeń może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół średnich za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu.
 2. Uczeń, który chce uzyskać ­­­­­­­­­ punkty musi przez cały okres nauki w klasach VI-VIII zrealizować co najmniej TRZYDZIEŚCI godzin wolontariatu
 3. Wolontariat w naszej szkole opiera się na Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu dostępnego na stronie szkoły.
 4. Uczeń ma obowiązek zbierać zaświadczenia i wpisy o uczestnictwie w akcjach wolontariatu i przedłożyć je wychowawcy klasy
 5. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia końcowej rady klasyfikacyjnej w czerwcu w klasie ósmej. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc lub ilość zrealizowanych przez niego godzin.

INFORMACJE

27.04.2021

W niezbędniku absolwenta pojawił się informator o gdyńskich
szkołach ponadpodstawowych. Zachęcamy do lektury!

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4018/rekrutacja-do-szkol-srednich-niezbednik-absolwenta,552751

12.04.2021

Tysiące uczniów w Gdyni kończy niebawem edukację w szkołach podstawowych i staje przed wyborem dalszej drogi kształcenia. W trudnych okolicznościach związanych z epidemią koronawirusa, niemożliwe jest przeprowadzenie targów edukacyjnych w Gdyni Arenie, które cieszyły się powodzeniem uczniów w minionym latach. 12 liceów ogólnokształcących oraz 8 szkół branżowych i o profilu zawodowym z Gdyni przygotowało materiały, z którymi można się zapoznać nie wychodząc z domu. Zebraliśmy je dla uczniów oraz ich rodziców  i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z dodatkowych aktywności: warsztatów, doradztwa zawodowego.

Szczegóły  wydarzenia https://edukacja.gdynia.pl/

Już dzisiaj zapraszamy na jutrzejszą Giełdą Zawodów, która
odbędzie się o godz. 10:00.

29.03.2021

W ramach Akademii Ósmoklasisty na terenie szkoły organizowane są konsultacje stacjonarne
(w grupach do 5 osób) z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
Na zajęciach uczniowie będą pracować z arkuszem egzaminacyjnym, utrwalać zdobyte
do tej pory wiadomości, wyjaśniać wszelkie wątpliwości związane z zagadnieniami egzaminacyjnymi.
O terminach tych zajęć i przydziale do grup zgłoszeni uczniowie zostaną poinformowani
przez nauczycieli przedmiotów.

26.02.2021

Nowości w niezbędniku absolwenta:
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/rekrutacja-do-szkol-srednich-niezbednik-absolwenta,552751
m.in materiał dot. harmonogramu powtórek z matematyki (zajęcia bezpłatne) oraz materiał dot. zapotrzebowania na pracowników szkolnictwa branżowego.

24.02.2021

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-2/

18.02.2021

Szkoła przystąpi do Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z CKE. Szczegóły w linku poniżej:

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Egzamin_probny/2021_02_17_E8_Test_diagnostyczny.pdf