SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

Informacje dotyczące ilości szkół jakie można wybrać podczas tegorocznej rekrutacji

Szanowni Państwo,

Zgodnie z treścią Uchwały nr LII/1588/23 Rady Miasta Gdyni z dnia
27.04.2023 r. w postępowaniu rekrutacyjnym od roku szkolnego 2023/2024
do klas pierwszych czteroletnich liceów
ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I
stopnia prowadzonych przez Miasto Gdynia absolwenci ośmioletnich
szkół podstawowych mogą składać wniosek o przyjęcie do dowolnej
liczby szkół,które prowadzą takie postępowanie (załącznik –
Uchwała nr LII/1588/23).

-> UCHWAŁA <-

Informator
dla ósmoklasistów

Ósmoklasiści przygotowują się do wyboru szkoły ponadpodstawowej. Pomoże im w tym informator, który jest kompendium wiedzy o ofercie edukacyjnej gdyńskich placówek oświatowych. W publikacji można znaleźć charakterystykę poszczególnych szkół ponadpodstawowych, opisy oddziałów i pozalekcyjnych aktywności oraz charakterystyki zawodów.
BARDZO WAŻNE! GDYNIA ZNIOSŁA LIMIT SZKÓŁ, DO KTÓRYCH MOŻNA W TYM ROKU APLIKOWAĆ.

Wejdź na stronę

Gdyński Poradnik Zawodowca

Gdyński Poradnik Zawodowca to platforma, która ma wesprzeć gdyńskich uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych w podejmowaniu decyzji dot. dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Zawiera cały szereg bardzo potrzebnych informacji: o aktualnym rynku pracy, sytuacji i trendach na lokalnym rynku pracy, wymogach pracodawców, zarobkach w danych zawodach i branżach, możliwościach rozwoju zawodowego w danych profesjach.

Wejdź na stronę

Wykaz konkursów i zawodów które mogą zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 ustalony na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm.):

Wejdź na stronę

INFORMACJE DOTYCZĄCE  PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT

  1. Uczeń może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół średnich za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
    w szczególności w formie wolontariatu.
  2. Uczeń, który chce uzyskać ­­­­­­­­­ punkty musi przez cały okres nauki w klasach VI-VIII zrealizować co najmniej TRZYDZIEŚCI godzin wolontariatu
  3. Wolontariat w naszej szkole opiera się na Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu dostępnego na stronie szkoły.
  4. Uczeń ma obowiązek zbierać zaświadczenia i wpisy o uczestnictwie w akcjach wolontariatu i przedłożyć je wychowawcy klasy
  5. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia końcowej rady klasyfikacyjnej w czerwcu w klasie ósmej. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc lub ilość zrealizowanych przez niego godzin.