Świetlica

Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Programowe działania świetlicy to:

 • realizacja zadań wynikających z planu pracy opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej szkoły
 • kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie, poprawnego zachowania się i wzajemnej życzliwości
 • troska o psychiczne i fizyczne zdrowie dziecka, wspieranie, integrowanie działań szkoły i domu w zakresie kształtowania postaw
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań (poprzez organizowanie zajęć: dydaktycznych, plastycznych, czytelniczych, ruchowych, wyciszająco- relaksacyjnych, umuzykalniających)
 • zapewnienie powodzenia szkolnego wychowankom
 • kształtowanie postaw prospołecznych, uczenie rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne
 • uczenie umiejętności pracy w grupie, samooceny wyrażania własnych potrzeb, poprawiania złych nawyków
 • rozwijanie opiekuńczego stosunku do kolegów, koleżanek
 • uczenie umiejętności odreagowania napięć
 • wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad i norm
 • wzbogacanie ekspresji twórczej, ekspresji ruchowej
 • rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa
 • kształtowanie nawyków higienicznych

PLIKI DO POBRANIA: