kids-2835430_1920

Rekrutacja oddziały zerowe 2022/2023

Nabór na rok szkolny 2022/2023
do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 16 im. Orła Białego

Szanowni Państwo,

prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad, terminów i kryteriów obowiązujących przy naborze do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
1. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Gdynia.
Z oddziałów przedszkolnych mogą korzystać dzieci 5 i 6-letnie. Dzieci uczęszczające do tych oddziałów mogą nieodpłatnie korzystać ze świetlicy oraz odpłatnego wyżywienia w stołówce szkolnej. Zajęcia dydaktyczne oraz świetlicowe odbywają się w wydzielonych salach.

ZASADY I TERMINY NABORU

1. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice w terminie od 28 lutego do 18 marca 2022 r. składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w określonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza. ( Druki można odebrać od wychowawcy bądź z sekretariatu szkoły i złożyć w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy. )
Rodzice dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola/oddziału przedszkolnego, które mogą mieć odroczony obowiązek szkolny zgodnie z art. 36 ust. 4-7 i art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, mają obowiązek złożenia wraz z deklaracją, oświadczenia o złożeniu w poradni psychologiczno-pedagogicznej wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

2. W terminie od 21 marca godz. 10.00 do 01 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 rodzice, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej logują się do systemu rekrutacyjnego gdynia.formico.pl i składają wniosek elektroniczny wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w mieście Gdynia:
dzieci 5-6 letnie (urodzone w latach 2016-2017) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w szkole zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia w terminie określonym w Zarządzeniu nr 4694/2022/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni
Brak potwierdzenia woli w odpowiednim terminie będzie skutkowało rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji (utratą miejsca w oddziale przedszkolnym).

Rekrutacja uzupełniająca

Szkoła Podstawowa, która po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz po zakończeniu procedury wskazywania nieprzyjętym dzieciom wolnych miejsc w innych placówkach, będzie nadal dysponowało/a wolnymi miejscami przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

Szczegółowe terminy kolejnych czynności rekrutacyjnych zostały określone w załączniku do Zarządzenia nr 4694/2022/VIII/O Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Linki:

Możliwość komentowania została wyłączona.